Le conseiller des dames & des demoiselles 1859

Karl Ludvig Georg von Raumer: Flickors uppfostran. s. 6.

Godey´s Lady´s Book 1848

”Flickors uppfostran” – en nymodig undervisningsbok

Karl von Raumer – flickpedagogen som gjorde skillnad

Karl Ludvig Georg von Raumer (1783-1865) var en tysk professor, pedagog och geolog. Hans pedagogiska huvudverk Geschichte der Pädagogik gavs ut i Tyskland 1843/53. Del tre i boken publicerades också separat 1853 med namnet Die Erziehung der Mädchen. Jag har i mitt examensarbete för teologi magisterstudier huvudsakligen forskat den svenska översättningen Flickors uppfostran som trycktes 1870 i Helsingfors.

Upplysningsideologin fastslog på 1700-talet att kvinnan och mannen var till grunden olika. Tyngdpunkten låg dock i alla människors lika rättigheter. Uppfattningen ledde i borgerliga och överklassfamiljer till en växande strävan för flickors uppfostran. Speciellt fädrar var engagerade i det nya projektet. Det fanns skilda tolkningar om vad resultatet skulle bli: en duktig husmor eller en bildad fru.

Allmänheten var ense om att syftet med döttrarnas uppfostran var ett äktenskap. Guvernanter och flickskolor koncentrerade sig i att utveckla färdigheter som sålde bra på den äktenskapliga marknaden. Dans, sång och ytliga kunskaper i franska kännetecknade läroplanen. Författaren till Flickors uppfostran kritiserade de ytliga målen.

Enligt professor Raumer fick uppfostran inte sikta på att flickorna skulle behaga männen. Han ville ge flickorna en hjärtats bildning. De skulle lära sig tjäna och leva för andra. Trots dessa tidstypiska uppfattningar bidrog pedagogen med avsevärda insatser till kvinnans frigörelse. Hans moderna undervisningsplan omfattade bland annat engelska, Tysklands historia, litteratur och naturvetenskap. Professor Raumer gav för första gången under historien flickors uppfostran ett vetenskapligt värde.

J. O. I. Rancken – en modern finländsk doktor

Johan Oskar Immanuel Rancken (1824-1895) var en finländsk doktor, professor och pedagog. Han översatte Flickors uppfostran och försåg rådgivningsboken med fotnoter som förtydligar budskapet samt anpassar det till Finlands omständigheter. Den försvenskade versionen gavs ut sjutton år efter originalet. Doktor Rancken var 41 år yngre än författaren. Tiden som passerat syns i hans något mindre strikta uppfattningar. I det stora hela representerar professorerna liknande opinioner. Flickorna ska uppfostras med lagom bildning till ett sedesamt liv i hemmet. De ska bli bildade men inte lärda. Vetenskapen var ett manligt område.

Både författaren och översättaren främjade kvinnobildning. Rancken var lärare i privata flickskolor i Finland till åtminstone 1864. Han gjorde också pedagogiska resor till andra länder. Efter färden till Europa 1862-1863 publicerades en utredning om den finländska pedagogens observeringar. Av de hundratretton sidorna behandlar Rancken flickors uppfostran för cirka förttiotre sidor. Två anonyma kvinnor har också hjälpt till med översättningsarbetet för Flickors uppfostran. Doktor Rancken medverkade starkt för att vetenskapens portar i Finland så småningom öppnades för kvinnorna.

Text: Sara Medberg

Innehållet på sidan baserar i författarens examensarbete ”…Sie sollen d i e n e n lernen…” - tyttöjen kasvatus J. O. I. Ranckenin toimittaman Karl von Raumerin teoksen Die Erziehung der Mädchen 1853 ruotsinnoksen (1870) mukaan. (Helsingfors universitet: 2008).

Image source:
NYPL Digital Gallery
Le conseiller des dames & des demoiselles 1859

Godey´s Lady´s Book 1848