Flickors uppfostran på 1800-talet

Moderskap – delegerad makt

Magasin des demoiselles 1857

”Dock är det min tröst, att jag låter inkalla till mig alla mina barn två gånger om dagen, nemligen efter frukosten och middagen.”

(Karl Ludvig Georg von Raumer: Flickors uppfostran. s. 5. Ur en citat av en ”mycket ömsint” moder.)”

I Raumers tankar syns också – - tanken av samarbete mellan könen. Han konstaterar att enligt många representanter av hans tid ska man lämna flickors uppfostran helt och hållet åt modern och att fadern inte kan blanda sig i särskilt mycket. Enligt honom ser det bara ut att vara så. I verkligheten ska fadern ha sin del i uppfostran av flickor.

Trots att en god fader inte på grund av att ta hand om sina medborgerliga plikter kan sätta sig in i alla detaljer av flickors uppfostran, är det hans plikt att vara intresserad av barnuppfostran. Mannen ska regera sin familj och känna sitt ansvar som en uppfostrare. Hans pedagogiska ansvar gäller både hustru och barn.

Då hustrun har en undergiven och förstående inställning kan hon lära sig mycket av sin make. När hustrun har rätt slags inställning får hon också stöd av sin man. I vården av en pålitlig hustru kan mannen med ett tryggt hjärta anförtro huvuddelen av det praktiska ansvaret av att uppfostra sina döttrar. Hustrun har talanger som fattas från mannen och som lämpar sig till att uppfostra flickor. Mannen delegerar alltså ansvar för sin maka som passar bättre för uppdraget.”

Professor Raumer kritiserade hårt ett ytligt sätt att uppfostra barnen. Han betonade att det var båda föräldrars ansvar att personligen se efter deras avkomma. Fastän tidens prägel syns i hans patriarkala tankegång var idén om samarbete och maktdelegering ytterst progressiv. Ur en social synvinkel ledde uttalanden som detta under 1800-talets senare halva till krav på jämställd utbildning.

En ny undervisningsplan

La corbeille 1860´s

”…vid brist på högre bildning vaknar hos flickan ett onyttigt, ja ett i sanning själaförderfligt intresse för alldeles värdelösa, fåfänga ting.”

(Karl Ludvig Georg von Raumer: Flickors uppfostran. s. 50.)

”Det rådde en strikt gränsdragning för vad flickorna fick lära sig. Bara sådana läroämnen som stödjade ett kvinnligt sinnelag var tillåtna. Att till exempel sy och sticka var enligt [Jean-Jaques] Rousseau viktiga ämnen. Skrivning, räkning, läsning och konstnärliga ämnen fick förbli på en ytlig nivå av inlärning. För det kvinnliga könet essentiella drag ansågs vara blygsel, kyskhet, anständighet, älsklighet, gåvan att försköna, taktfullhet och skönhet.”

”Raumer är emot flickors bildning utanför hemmet. Modern är enligt den kristna ordningen flickornas primära uppfostrare. Naturen har utrustat henne med egenskaper som passar för uppdraget. Professor Ruth Bleckwenn gav ut den tyske pedagogens verk Die Erziehung der Mädchen (Stuttgart: 1853) i förnyat tryck och med förord av henne själv i serien Quellen und Schriften zur Geschichte der Frauenbildung (Paderborn: 1988). – - I inledningen till det tyska originalet konstaterar professor Ruth Bleckwenn att Raumers negativa inställning mot flickors utbildning utanför hemmet leder till ett bekymmer för upplösandet av familjerna. Utöver det siktade skolorna på en ytlig utbildning. Målet var att förvandla flickan till en fin dam vars värde på den äktenskapliga marknaden var så stor som möjligt.”

Godey´s Lady´s Book 1849

”Läroplanen som Raumer skapade innehåller bland annat studier i engelska, historia, naturvetenskap och litteratur. Raumer var modern. Ämnen tillhörde ännu inte allmänt till flickornas bildning 1853 då Die Erziehung der Mädchen publicerades. De fick sin plats först i högre flickskolor som blev till från och med 1870-talet. Den tyske professorn betonar visserligen studiernas emotionella karaktär till exempel när det gäller naturvetenskap. Flickans plats är snarare vid sidan av en konstnär än en botaniker. Hon bör inte plocka sönder liljor och rosor för en grundlig och vetenskaplig granskning. Flickan ska följa blommornas uppväxt med kärlek och vårda dem med milda händer.”

Citat: Sara Medberg: ”…Sie sollen d i e n e n lernen…” – tyttöjen kasvatus J. O. I. Ranckenin toimittaman Karl von Raumerin teoksen Die Erziehung der Mädchen 1853 ruotsinnoksen (1870) mukaan. s. 59, 69, 72-73, 85. Helsingfors universitet: 2008.

Text och översättning från ”Sie sollen d i e n e n lernen: Sara Medberg

Innehållet på sidan baserar i författarens pro examensarbete ”…Sie sollen d i e n e n lernen…” - tyttöjen kasvatus J. O. I. Ranckenin toimittaman Karl von Raumerin teoksen Die Erziehung der Mädchen 1853 ruotsinnoksen (1870) mukaan. Helsingfors universitet: 2008.

Bildkälla:
Nypl Digital Gallery
Magasin des demoiselles 1857
La corbeille 1860´s
Godey´s Lady´s Book 1849