Tyttöjen kasvatus 1800-luvulla

Äiti kasvattajana – mahdollisuus vaikuttaa

Le corbeille 1858

”Kuinka monen äidin hiljainen, kätketty ansio poikien kasvatuksessa onkaan vain Jumalan tuntema! Lukemattomat miehet ovat koko elämänsä ajan kiitollisina siunanneet rakastettujen äitiensä muistoa…”

(Karl Ludvig Georg von Raumer: Flickors uppfostran. s. 13.)

”Äiti lapsen kasvattajana on keskeinen teema Raumerin ajatuksissa vanhemmuudesta. Kasvatusoppaan saksankielisen laitoksen esipuhe on suunnattu äideille. Saksalaisprofessorin mukaan he saivat aikaan päätöksen julkaista vielä erikseen alun perin Geschichte der Pädagogikin kolmantena osana ilmestyneen Die Erziehung der Mädchen. Pedagogi ei mielestään voinut vaatia äitejä ostamaan hänen kasvatusopillista pääteostaan kokonaan. Hän arveli, että äidit eivät tunteneet mitään mielenkiintoa sen muita osia kohtaan.”

”Vaikka Raumer torjuukin ajatuksen naisen suorasta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, korostaa hän, että nainen vaikuttaa epäsuorasti sillä annilla, jonka hän tuo ei pelkästään tyttärien vaan myös poikien kasvatukseen. Hän kertoo suurmiehistä, jotka ovat saaneet kiittää äitiään monesta asiasta. Esimerkkeinä Raumer mainitsee Augustinuksen ja Gracchernen. Pedagogi sanoo lukemattomien miesten kiittäneen hurskasta äitiään mielessään koko elämänsä ajan niistä eväistä, jotka tämän hyvä huolenpito on heille antanut.”

Kirjallisuus – opetusohjelman uutuus

La mode illustrée 1860´s

”Kaikkein vahingollisimmin, – - vaikuttaa kenties kaikenlaisten tytön käsiin sattuvien romaanien onneton lukeminen.”

(Karl Ludvig Georg von Raumer: Flickors uppfostran. s. 55.)

”Raumer kritisoi (Flickors uppfostranin) luvussa viisi ajalleen tyypillisiä täysikasvuisten tyttöjen huveja. Pedagogi ei tässä yhteydessä erittele huveja tarkemmin vaan tyytyy luonnehtimaan niitä tavalliseksi, tyhjäksi ajanvietteeksi. Käännösteoksessa on kuitenkin luku, joka puuttuu kokonaan saksankielisestä alkuperäisversiosta. Kyseessä on käännöksen luku seitsemän (”Lektyr”), jossa käsitellään kirjallisuuden lukemista hyvin raumerilaisessa hengessä. Luvussa kritisoidaan muun muassa kaikenlaisten romaanien lukemista:

´Förvirrar sig tillfälligtvis ett klassiskt arbete bland hennes lånebibliotheks-luntor, så märker hon det icke. En romanläsarinna, tillfrågad om hon läst Göthe´s Iphegie, svarade: jag tror det.´

Saksalaispedagogin mielestä sivistynyt, tavallinen tyttö ei saa turhanpäiväisistä huveista mitään iloa tai tyydytystä.”

Karl von Raumer kehottaa kasvattajia antamaan tytön luettavaksi tarkoin valikoituja teoksia. Ensin on kuitenkin varmistuttava siitä, että ne ovat sopivia yksinäisyydessä luettaviksi. Talon herran kirjastossa ja lainakirjastossa on usein julkaisuja, jotka saattavat sopia miehille, mutta eivät missään tapauksessa tytöille.

Erityisesti Raumer suosittelee klassikoita. Koska kuitenkin varsinkin runouden mestariteokset sisältävät arveluttavia kohtia, voi joku ymmärtäväinen, omantunnontarkka mies lukea niitä ääneen tytöille. Hän voi hypätä epäsopivien kohtauksien ylitse. Tyttöjen tulee lukea kirjoja, jotka tukevat puhdasta, jaloa ja hengellisesti suuntautunutta sivistystä.

Magasin des demoiselles 1875

”Raumerin kotimaassa Saksassa oli jo noin vuonna 1800 määritelty tyttöjen koulutuksen olennaiset aatehistorialliset perusteet, mutta kautta vuosisadan jatkunut vastustus johti siihen, että niiden käytäntöön soveltaminen hidastui. Vasta vuoden 1872 niin sanotun Weimarin kokouksen jälkeen alkoi tapahtua laajempaa, tyttöjen koulutukseen tähtäävää kehitystä. – - Se, mitä tytöt saivat oppia, rajattiin tarkasti. Vain sellaiset oppiaineet, jotka tukivat naisellista mielenlaatua, sallittiin. Esimerkiksi neulominen ja kutominen olivat Rousseaun mukaisesti tärkeitä aineita, mutta kirjoittaminen, laskeminen ja lukeminen saivat jäädä pinnalliselle oppimisen tasolle. Sama koski taideaineita.”

Vielä vuosisadan alkupuolella oli julkisuudessa ollut esillä kysymys siitä, tuliko tyttöjen lukea vai oliko päinvastoin parempi jos he eivät oppineet lukemaan. Kirjallisuuden sisällyttäminen tyttöjen opetusohjelmaan oli Erziehung der Mädchenin (1853) julkaisemisen aikaan edistyksellistä.

Sitaatit: Sara Medberg: ”…Sie sollen d i e n e n lernen…” – tyttöjen kasvatus J. O. I. Ranckenin toimittaman Karl von Raumerin teoksen Die Erziehung der Mädchen 1853 ruotsinnoksen (1870) mukaan. s. 10, 54, 64, 77-78. Helsingin yliopisto: 2008.

Teksti ja käännös Flickors uppfostranista: Sara Medberg

Sivun sisältö pohjautuu kirjoittajan pro gradu-työhön ”…Sie sollen d i e n e n lernen…” – tyttöjen kasvatus J. O. I. Ranckenin toimittaman Karl von Raumerin teoksen Die Erziehung der Mädchen 1853 ruotsinnoksen (1870) mukaan. Helsingin yliopisto: 2008.